alexsodin: (Default)
[personal profile] alexsodin
Як ви вважаєте, якщо Порошенко посадить Тимошенко, то він додасть собі прихильників чи втратить в кінцевій суммі?
Ну і друге питання: а чи наважиться посадити?

По першому я вважаю трохи втратить, але в придбає більше. Адже Юльку сприймають небезпекою для України велика кількість людей на мій погляд. Я взагалі вважаю, що яник переміг тільки тому, що протистояла йому Юлька, і на цьому протистоянні вони розкачали собі рейтинг, і заодно витіснили з української політичної сцени всі конструктивні сили. Яких і так було, як кіт наплакав.

По другому питанню - думаю не наважиться, хоча й не впевнений. Залежить від багатьох факторів.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.